Len tak Jaro Bakyta zorganizoval stretnutie v Bratislave
2007
IMG_2976_t.jpg
IMG_2977_t.jpg
IMG_2979_t.jpg
IMG_2980_t.jpg
IMG_2981_t.jpg
IMG_2982_t.jpg
IMG_2983_t.jpg
IMG_2984_t.jpg
IMG_2985_t.jpg
IMG_2986_t.jpg
IMG_2987_t.jpg
IMG_2988_t.jpg
IMG_2989_t.jpg
IMG_2990_t.jpg
IMG_2991_t.jpg
IMG_2992_t.jpg
IMG_2993_t.jpg
IMG_2994_t.jpg
IMG_2995_t.jpg
IMG_2996_t.jpg
IMG_2997_t.jpg
IMG_2998_t.jpg
IMG_2999_t.jpg
IMG_3000_t.jpg
IMG_3001_t.jpg
IMG_3002_t.jpg
IMG_3003_t.jpg
IMG_3004_t.jpg
IMG_3005_t.jpg
IMG_3006_t.jpg
IMG_3007_t.jpg
IMG_3008_t.jpg
IMG_3009_t.jpg
IMG_3010_t.jpg
IMG_3011_t.jpg
IMG_3013_t.jpg
IMG_3015_t.jpg
IMG_3016_t.jpg
IMG_3017_t.jpg
IMG_3018_t.jpg
IMG_3019_t.jpg
IMG_3020_t.jpg
IMG_3021_t.jpg
IMG_3022_t.jpg
IMG_3023_t.jpg
IMG_3024_t.jpg
IMG_3025_t.jpg
IMG_3027_t.jpg
IMG_3028_t.jpg
IMG_3029_t.jpg
IMG_3030_t.jpg
IMG_3031_t.jpg
IMG_3032_t.jpg
IMG_3033_t.jpg
IMG_3034_t.jpg
IMG_3035_t.jpg
IMG_3036_t.jpg
IMG_3037_t.jpg
IMG_3038_t.jpg
IMG_3039_t.jpg
IMG_3040_t.jpg
IMG_3041_t.jpg
IMG_3042_t.jpg
IMG_3043_t.jpg
IMG_3044_t.jpg
IMG_3045_t.jpg
IMG_3046_t.jpg
IMG_3047_t.jpg
IMG_3048_t.jpg
IMG_3049_t.jpg
IMG_3051_t.jpg
IMG_3052_t.jpg
IMG_3053_t.jpg
IMG_3054_t.jpg
IMG_3055_t.jpg
IMG_3056_t.jpg
IMG_3057_t.jpg
IMG_3058_t.jpg
IMG_3061_t.jpg
IMG_3062_t.jpg
IMG_3063_t.jpg
IMG_3064_t.jpg
IMG_3065_t.jpg
IMG_3066_t.jpg
IMG_3067_t.jpg
IMG_3068_t.jpg
IMG_3069_t.jpg
IMG_3070_t.jpg
IMG_3071_t.jpg
IMG_3072_t.jpg
IMG_3073_t.jpg
IMG_3074_t.jpg
IMG_3075_t.jpg
IMG_3076_t.jpg
IMG_3077_t.jpg
IMG_3078_t.jpg
IMG_3079_t.jpg
IMG_3080_t.jpg
IMG_3081_t.jpg
IMG_3082_t.jpg
IMG_3083_t.jpg
IMG_3084_t.jpg
IMG_3085_t.jpg
IMG_3086_t.jpg
IMG_3087_t.jpg
IMG_3088_t.jpg
IMG_3089_t.jpg
IMG_3090_t.jpg
IMG_3091_t.jpg
IMG_3092_t.jpg
IMG_3093_t.jpg
IMG_3094_t.jpg
IMG_3095_t.jpg
IMG_3096_t.jpg
IMG_3097_t.jpg
IMG_3098_t.jpg
IMG_3099_t.jpg
IMG_3100_t.jpg
IMG_3101_t.jpg
IMG_3102_t.jpg
IMG_3103_t.jpg
IMG_3104_t.jpg
IMG_3105_t.jpg
IMG_3106_t.jpg
IMG_3107_t.jpg
IMG_3108_t.jpg
IMG_3109_t.jpg
IMG_3110_t.jpg
IMG_3111_t.jpg
IMG_3112_t.jpg
IMG_3113_t.jpg
IMG_3114_t.jpg
IMG_3115_t.jpg
IMG_3116_t.jpg
IMG_3117_t.jpg
IMG_3118_t.jpg
IMG_3119_t.jpg
IMG_3120_t.jpg
IMG_3121_t.jpg
IMG_3122_t.jpg